Gdx-Arch

Still empty?

https://github.com/DranikProgrammer/gdx-arch/wiki